PTaQ XLII – zaproszenie

Zapraszamy na XLII spotkanie PTaQ. Tym razem po raz pierwszy odwiedzimy Netguru, a tematem przewodnim będzie ulepszanie procesów zapewnianie jakości.

Kiedy? 11 maja, start godz. 18:00

Gdzie: Netguru, ul. Wojskowa 6

Rejestracja: http://www.uczestnicy.pl/event/ptaq-xlii

Jak może wyglądać współpraca między QA a Product Designer w fazie koncepcyjnej produktu.

Maciej Kownacki, na co dzień zajmuje się jakością, biorąc udział w gaszeniu pożarów, a kiedy czas pozwala bierze udział w projektach w fazie koncepcyjnej. Po pracy debiutuje na dribble i trenuje rysunek postaci: https://dribbble.com/elefantus

Rola QA w rosnącej firmie – Procesy, narzędzia, kultura.

Marta Męczekalska – lider zespołu QA w netguru. Od prawie trzech lat zawodowo zajmuje się testowaniem, głównie aplikacji webowych. Uczestniczyła w co najmniej 20 projektach. Fanka optymalizacji procesów oraz redukcji zbędnej biurokracji. Prywatnie miłośnik przyrody, amator ornitologii.

Wojna o jakość, czyli co ma lotnictwo wojskowe do testowania

Kiedy zaczynałem przed kilku laty pracę w tej branży, sądziłem, że esencją pracy testera jest… testowanie.

Dzisiaj widzę, że był to chyba najgorszy błąd jaki mogłem popełnić. Z projektu na projekt, powoli zacząłem zdawać sobie sprawę, że jeśli ograniczę się do testowania, będę jak generał który planuje jedynie wojnę obronną. Jasne, może przez jakiś czas chronić status quo, ale wojny tak nie wygra.

Testowanie nie jest celem naszej pracy, tak jak prowadzenie samochodu nie jest celem kierowców. Testowanie jest środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu. I tak jak kierowcy szukają najkrótszej drogi dostarczenia ładunku, testerzy muszą szukać sposobów na poprawę jakości oprogramowania. Inaczej mogą się któregoś dnia obudzić jako eksperci w dostarczaniu na czas wyczerpujących informacji o tym… jak beznadziejny jest produkt.

Wielu testerów wie, że musi coś zmienić, ale nie bardzo wiedzą od czego zacząć. Niespodziewaną odpowiedź przynosi nam historia II Wojny Światowej. Problemy, które mamy dziś jako testerzy, są zadziwiająco zbieżne z tymi, nad którymi głowili się dowódcy lotnictwa jakieś 70 lat temu. Znaleźli wówczas konkretne rozwiązania tych problemów; rozwiązania, które tylko czekają aby przeszczepić je na nasz grunt.

Opowiem jak przez tzw. klapki na oczach moja praca nie przynosiła efektów i jak z tej samej przyczyny niemal upadła pewna operacja wojskowa. Przyjrzymy się jak generałowie uporali się z tym problemem przed laty i jakich pięciu lekcji możemy się od nich nauczyć jako testerzy.

Antoni Roszak – Karierę testerską zacząłem 10 lat temu i obecnie pracuję na stanowisku Quality Managera. Odpowiadam również za ciągłą poprawę procesów testowych w naszej firmie. Specjalizuję się w testach oprogramowania embedded. Mój cel, to maksymalna poprawa jakości produktu jak najmniejszym kosztem.

Nasze spotkania są darmowe. Uwaga, udział w meetupie oznacza akceptację poniższego regulaminu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PTAQ MEET-UP

 DEFINICJE

 Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają, co następuje:

1.1. Meet-up – spotkanie organizowane przez Organizatora

1.2. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowana na Meet-up przez Organizatora na zasadach przez niego określonych oraz biorąca udział w spotkaniu na zasadach określonych Regulaminem.

1.3. Organizator – Netguru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Poznaniu przy ulicy Wojskowa 6, 60-792 Poznań  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000306593, o numerze NIP 7781454968, o numerze REGON 300826280.

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa w Meet-up’ie.

1.5. Dane Osobowe Uczestnika – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez administratora danych osobowych  podane w związku ze Meet-up’em oraz przetwarzane w celach i na zasadach w Regulaminie określonych.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Meet-up trwa od 18:00 do 22:00.

2.2. Meet-up odbędzie się w dniu 11/05/2017 w siedzibie Organizatora.

2.3. Udział w Meet-up’ie jest bezpłatny. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Meet-up’ie. Organizator Szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Meet-up’u lub innych kosztów związanych z uczestnictwem w Meet-up’ie.

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu oraz miejsca spotkania. W takim przypadku Organizator poinformuje o zmianie Uczestników.

2.5. Meet-up odbywa się zgodnie z agendą określoną przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji agendy.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania spotkania. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o jego odwołaniu.

  1. PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

3.1. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w Meet-upie zgodnie z agendą podaną przez Organizatora,

3.2. Uczestnik ma obowiązek:

3.2.1. przestrzegać Regulamin,

3.2.2. przestrzegać poleceń Organizatora dotyczących przebiegu Meet-up’u,

3.2.3. przestrzegać zasad obowiązujących w miejscu Meet-up’u, w tym w szczególności obowiązujących w miejscu zasad BHP.

3.3. Uczestnik Meet-up’u wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach wykonywanych podczas Meet-up’u, w którym uczestniczył oraz na ich publikację w materiałach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych o Meet-up’ie.

3.4. W przypadku spożycia alkoholu Uczestnik Meet-up’u czyni to na własną odpowiedzialność.

3.5. Uczestnik Meet-up’u zobowiązuje się do niespożywania środków odurzających w trakcie Meet-up’u.

3.6. Uczestnik w każdym czasie może zgłosić rezygnację z udziału w Meet-up’ie. Rezygnacja musi zostać zgłoszona Organizatorowi w formie elektronicznej.

3.7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, a także w przypadku podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, lub innych naruszających dobre imię i renomę Organizatora, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Meet-up’u ze skutkiem natychmiastowym.

3.8. Uczestnik Meet-up’u jest odpowiedzialny finansowo za spowodowanie szkód w trakcie Meet-up’u i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Meet-up’u.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.05.2017.

4.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz online przy rejestracji przez portal uczestnicy.pl.

4.3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4.4. Załącznik nr 1 stanowią integralną cześć Regulaminu.

Załącznik numer 1 do Regulaminu uczestnictwa w PTaQ Meet-up’ie – lista obecności wraz z oświadczeniem Uczestników o zapoznaniu się z Regulaminem.

Oświadczenie Uczestnika PTaQ Meet-up’u

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w PTaQ Meet-up’ie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

PTaQ XLI – zaproszenie

Zapraszamy na XLI spotkanie PTaQ! Tym razem wracamy do Fandom (dawna Wikia), gdzie będziemy mieli okazję posłuchać o rekrutacyjnych przygodach Piotra, zarządzaniu infrastukturą przez Szymona oraz walkach Ludwika o bezpieczną aplikację

Kiedy? 25 kwietnia (wtorek), start godz. 18:00
Gdzie? Fandom, ul. Baraniaka 6
Rejestracja: http://www.uczestnicy.pl/event/ptaq-xli

Co cię spotka zanim zaczniesz. Rekrutacja okiem testera.

Na podstawie własnych doświadczeń opowiem jak wygląda typowa rekrutacja do małej i dużej firmy informatycznej z punktu widzenia kandydata. Pokażę między innymi o tym ile jest etapów rekrutacji i jak długo może trwać cały proces. Ile firm odpowiada na wysłane CV? Ile firm szuka testerów tylko na umowę B2B? Po co należy podawać numer telefonu w CV? Jak wygląda, moim zdaniem, idealny kandydat poszukiwany na poznańskim rynku pracy? Jak może wyglądać ogłoszenie o pracę, które zniechęca testerów do zgłaszania się? Po co powinno sie chodzić na rozmowy rekrutacyjne, nawet jeżeli nie szukacie aktywnie pracy?
Piotr PMG Gackowiski – W testowaniu od ośmiu lat. Uczestniczył w przynajmniej dwudziestu projektach. Testował produkty Adobe, Nokii, Wikii. Pracował w sześciu krajach na trzech kontynentach. Obecnie jest QA Managerem w Apptension. Prywatnie jest administratorem pl.wikipedia.

Łatwe zarządzanie infrastrukturą testową z pomocą CHEF i Chocolatey

Szymon opowie o swoim sposobie na zapewnienie łatwości i spójności konfiguracji maszyn wirtualnych.

Szymon Czerwiński – tester z wieloletnim stażem w testowaniu aplikacji webowych i desktopowych, obecnie wspiera zespoły Fandom w procesie testowania

Selenium i testowanie bezpieczeństwa z użyciem ZAP

W  trakcie prezentacji powiemy sobie jak użyć zautomatyzowanych przypadków testowych i narzędzia ZAP do celów testowania bezpieczeństwa.

Ludwik Kaźmierczak – Tester, gitarzysta, fan piłki nożnej i gwiezdnych wojen. Obecnie zajmuję się automatyzacją w Fandom.

 

Przypominamy iż nasze spotkania są darmowe. Tym razem z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc spotkanie wymaga jednak wcześniejszej rejestracji. Do zobaczenia!:)

Widomość od gospodarzy

„Karolina Ciesielska i Małgorzata Mikiewicz odbiorą Was z recepcji w holu głównym Malta House (ul. Abp. Baraniaka 6) między godziną 17.30-18.00.

W razie pytań, problemów, dzwońcie śmiało:
Numer do Karoliny: 507173110
Numer do Małgorzaty: 533371077

 

 

PTaQ XL – zaproszenie

Zapraszamy na XL już spotkanie PTaQ! Tym razem wracamy do STX Next, gdzie będziemy mogli porozmawiać o automatyzacji oraz trochę o rozwijającym się trendzie jakim jest DevOps i Continuous Delivery.

Kiedy? 21 marca (wtorek), start godz. 18:00

Gdzie? STX Next, ul. Morawskiego 12/5

  1. Automatyzacja testow w duchu BDD: problemy w pierwszym kontakcie i jak sobie z nimi radzić.

Typowe problemy w pierwszym kontakcie z automatyzacją testów w podejściu BDD oraz jak sobie z nimi poradzić aby nie przepisywać architektury testów. Jak zarządzać danymi testowymi, jak pogodzić czytelność testów i naturalną gramatykę języka angielskiego z parametryzacją testów. Oraz jak przy tym wszystkim zachować możliwość reużywania kroków w wielu scenariuszach.

Ryszard Kruszyński

Obecnie zajmuje stanowisko Senior Quality Assurance. Od pięciu lat zajmuje się testowaniem aplikacji webowych i automatyzacją testów przy projektach realizowanych dla startupów, organizacji rządowych i klientów korporacyjnych. W ciągu ostatnich trzech lat pracuje zgodnie z metodologią BDD wspierając zespoły Python Developerów pracujących w scrumie.

Hobbystycznie w ostatnim czasie zajmuje się również testami bezpieczeństwa (także w aplikacjach webowych).

2. Opowiemy o tym, jakie wyzwania stawia kontroli jakości dynamiczny rozwój oprogramowania. O tym, dlaczego DevOps to tak na prawdę DevTestOps, jakie są trendy w tym obszarze (przyszłość testowania) oraz jakie są warunki konieczne, by sprawnie kontrolować jakość w procesie „continuous delivery”.

Grzegorz Leopold

Founder & CEO, Secorda Sp z o.o.

Bezpośrednio zaangażowany w doradzanie organizacjom w budowaniu strategii IT i optymalizacji procesów. Zwolennik DevOps, wykorzystania narzędzi automatyzujących proces Continuous Delivery oraz implementacji Security Operation Center. W ponad 20-letnim doświadczeniu w branży IT był m.in. CIO w PayU S.A. (grupa allegro), dyrektorem systemów płatności gdzie odpowiadał za rozwój i utrzymaniem systemów płatności elektronicznych w Polsce i Europie. Pełnił także funkcję dyrektora i członka zarządu w Projekty Bankowe Polsoft Sp z o.o. (następnie grupa Computerland/Sygnity) gdzie kierował produkcją i wdrażaniem systemów IT kluczowych dla Spółki i Klienta z segmentu rynku kapitałowego i bankowego.

Michał Błaszak

Konsultant w obszarze jakości oprogramowania

Zagadnieniami związanymi z jakością oprogramowania zajmuje się od 10 lat. Zaczynał jako tester systemów związanych z księgowością i bankowością eletroniczną. Do września 2016, przez ponad 6 lat pracował w firmie Roche, odpowiedzialny początkowo za testowanie, zarządzanie testami, później za prowadzenie projektów i opiekę nad portfolio dynamicznie rozwijanych serwisów. Obecnie konsultant, na stałe współpracujący z firmą Secorda, skupia się na zagadnieniach związanych ze zwinnym testowaniem w środowiskach DevOps.

Secorda

We help enterprise organisations implement high-quality software faster and operate IT systems securely we are a group of geeks – consultants with deep engineering backgrounds. Our partners are leading software producers specialising in market niches. We know how to fit all the necessary tools together – transforming the software delivery process. Mitigation of software and configuration vulnerability to hacking has our constant attention. We specialize in cybersecurity, software quality, continuous delivery, automation tools, and DevOps.

Przypominamy iż nasze spotkania są darmowe i nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Do zobaczenia!:)

PTaQ XXXIX – zaproszenie

Zapraszamy na nasze kolejne, już XXXIX spotkanie. Ponieważ pojawiły się cztery X’y w liczbie naszych spotkań, musi być wyjątkowo. Zresztą przyjrzyjcie się agendzie. Ceniony prelegent z zagranicy – Hans Schaefer opowie o testowaniu na podstawie ryzyka i benefitów biznesowych, a Radek i Maciej pochwalą się open sourcowym narzędziem (stworzonym w Poznaniu!) do automatycznych testów aplikacji webowych. Będzie też okazja dowiedzieć się więcej o organizacji działającej pod tajnym skrótem SJSI.

Kiedy? 20 luty (Poniedziałek), start godz. 18:00

Gdzie? Murawa 12-18, wejście B, biuro firmy Cognifide

Współorganizator: SJSI

Rejestracja: http://www.uczestnicy.pl/event/ptaq-xxxix

1) Automated testing for common errors and difference recognition for a web application with AET

Have you ever thought about a tool that will allow you to automatically test your page for most common errors and track visual changes throughout its development? Have you ever dreamed about a tool that can automate change supervision during authoring phases or migration processes? Do you think that regression testing across a range of environments is time-consuming and expensive? If so, and you still believe that there is much you can do to improve the quality of your site and at the same time make this process even more efficient and cheaper meet AET, a testing tool for everyone! Radek Lawgmin and Maciej Laskowski from Cognifide will take you on a journey through test automation experiences. The speakers will show:
◦how easy it is to configure and launch automated tests for your pages with AET,
◦how quickly you can analyse their results,
◦how aptly you can identify issues related to them
◦and what the benefits of their implementation in various projects realized at Cognifide are.

More info about tool and source code: https://github.com/Cognifide/aet

Radek Lawgmin is a lead senior QA engineer and a product owner in the AET project at Cognifide. He is interested in process optimization, software test efficiency vs. effectiveness and new technologies. He has been working in AEM projects at Cognifide for over four years. Before engaged in various e-learning projects.

Maciej Laskowski is a senior software engineer at Cognifide. His interests and experience are focused mainly on the area of system integration, scalability and backend web development. He has worked at Cognifide for over four years and has more than 8 years of professional IT experience. He works as an architect and a technical leader in the Automated Exploratory Tests (AET) project. During shaping AET Maciej has used his AEM expertise to boost scalability. Currently he is fascinated with reactive programming, javarx and lightweight micro-services architectures.

2) Risk and benfit based testing

This presentation will try to answer on our standard issue:

“Test execution is usually the last step in software development. All delays from the previous stages accumulate to that point so tests are run under severe time and budget pressure”

Most of you probably heard about Risk Based Testing or even tried to implement at work. But what about Benefit Based Testing? Does it look interesting? In fact both approaches look promising and cause that our first thought is – can we combine them? Come and listen Hans’s answer.

Hans Schaefer – chairman of the Norwegian Committee on Testing, member of ISTQB Foundation working group, consults companies such as Nokia, Statoil and Bombardier, lecturer and world renowned speaker, and at the same time … railway lover. Han’s homepage: http://www.softwaretesting.no

Po prezentacjach jak zawsze przewidzieliśmy czas na integrację ;-).

Uwagi:
◦z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wyjątkowo uruchomiliśmy rejestrację,
◦przypominamy, iż nasze spotkania są darmowe,
◦obydwie prezentacje będą w języku angielskim.