PTaQ XLIV – zaproszenie

Zapraszamy Was na XLIV spotkanie PTaQ. W wakacyjnym nastroju będziemy gościć w Egnyte! Piotr Januszek opowie nam o tym w jaki sposób wybrać framework do automatyzacji testów. Myślę, że temat szczególnie istotny dla wielu firm, które borykają się z podobnym problemem. Natomiast Rafał Tartanus o tym w jaki sposób testować, aby zaspokoić oczekiwania klienta. Oba tematy bardzo ciekawe, serdecznie zapraszamy!

Ze względu na ograniczoną przestrzeń, dysponujemy miejscem na 60 osób, dlatego też prosimy o wcześniejszą rejestrację – LINK

Kiedy? 19 lipca, start godz.18:00

Gdzie: ul. Mostowa 11, biuro firmy Egnyte

1) Czym kierować się przy wyborze frameworka do testów?

Automatyzacja jest bardzo popularnym tematem w dzisiejszych czasach. Dla części jest największym błogosławieństwem, część widzi w niej jedynie problemy i wieczną analizę fałszywych błędów. Każda firma boryka się ze swoimi problemami, jednak czy istnieje jakiś złoty graal, który rozwiąże wszystkie te problemy? Podczas prezentacji chciałbym opowiedzieć o różnych problemach oraz możliwościach, które na nas czekają przy doborze frameworków, oraz jakimi czynnikami ja się kieruję. Jak najlepiej dostosować swoje narzędzie do swojego zespołu? Na które czynniki powinno się szczególnie zwracać uwagę? Która część automatyzacji może sprawiać największe problemy? Po próbę odpowiedzi na powyższe pytania zapraszam na prezentację.  

Piotr Januszek jest technicznym leadem QA w firmie Egnyte, specjalizuje się w automatyzacji testów. Rozpoczął karierę jako developer ale przeszedł do działu QA aby podnosić jakość produktów korzystając z technicznej wiedzy. Rozpoczynając pracę w QA ponad 7 lat temu pracował w różnych firmach, zarówno polskich jak i brytyjskich, udzielając się w wyborach i implementacji frameworków do testów automatycznych. Kilka lat temu prowadził prezentacje na Testwarez i Quality Excites.

2) Testy QA – skala ma znaczenie

Bardzo często testy automatyczne nie uwzględniają rzeczywistego użycia produktu przez klientów. Może doprowadzić to do sytuacji w której testy potwierdzają działanie systemu, a klienci zgłaszają błędy. Warto odpowiedzić sobie na pytanie dlaczego tak się dzieje i jak się przed tym ustrzec. Dlaczego warto „znać” swoich klientów? Jakie narzędzia można wykorzystać do analizy użycia systemu? Jak testować nową funkcjonalność by zminimalizować ryzyko błędów? Dlaczego QA powinien przykładać dużą uwagę do optymalizacji produktu?

Rafał Tartanus zajmuje się automatyzacją testów oraz QA w Egnyte Poland. Przygodę z testowaniem rozpoczął w 2012 w Samsung R&D Center. W tym czasie miał okazję pracować z różnymi technologiami – od systemów embedded po interfejsy w przeglądarkach internetowych. Aktualnie skupia się nad automatyzacją testów cześci serwerowej w Egnyte.

PTaQ XLII – zaproszenie

Zapraszamy na XLII spotkanie PTaQ. Tym razem po raz pierwszy odwiedzimy Netguru, a tematem przewodnim będzie ulepszanie procesów zapewnianie jakości.

Kiedy? 11 maja, start godz. 18:00

Gdzie: Netguru, ul. Wojskowa 6

Rejestracja: http://www.uczestnicy.pl/event/ptaq-xlii

Jak może wyglądać współpraca między QA a Product Designer w fazie koncepcyjnej produktu.

Maciej Kownacki, na co dzień zajmuje się jakością, biorąc udział w gaszeniu pożarów, a kiedy czas pozwala bierze udział w projektach w fazie koncepcyjnej. Po pracy debiutuje na dribble i trenuje rysunek postaci: https://dribbble.com/elefantus

Rola QA w rosnącej firmie – Procesy, narzędzia, kultura.

Marta Męczekalska – lider zespołu QA w netguru. Od prawie trzech lat zawodowo zajmuje się testowaniem, głównie aplikacji webowych. Uczestniczyła w co najmniej 20 projektach. Fanka optymalizacji procesów oraz redukcji zbędnej biurokracji. Prywatnie miłośnik przyrody, amator ornitologii.

Wojna o jakość, czyli co ma lotnictwo wojskowe do testowania

Kiedy zaczynałem przed kilku laty pracę w tej branży, sądziłem, że esencją pracy testera jest… testowanie.

Dzisiaj widzę, że był to chyba najgorszy błąd jaki mogłem popełnić. Z projektu na projekt, powoli zacząłem zdawać sobie sprawę, że jeśli ograniczę się do testowania, będę jak generał który planuje jedynie wojnę obronną. Jasne, może przez jakiś czas chronić status quo, ale wojny tak nie wygra.

Testowanie nie jest celem naszej pracy, tak jak prowadzenie samochodu nie jest celem kierowców. Testowanie jest środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu. I tak jak kierowcy szukają najkrótszej drogi dostarczenia ładunku, testerzy muszą szukać sposobów na poprawę jakości oprogramowania. Inaczej mogą się któregoś dnia obudzić jako eksperci w dostarczaniu na czas wyczerpujących informacji o tym… jak beznadziejny jest produkt.

Wielu testerów wie, że musi coś zmienić, ale nie bardzo wiedzą od czego zacząć. Niespodziewaną odpowiedź przynosi nam historia II Wojny Światowej. Problemy, które mamy dziś jako testerzy, są zadziwiająco zbieżne z tymi, nad którymi głowili się dowódcy lotnictwa jakieś 70 lat temu. Znaleźli wówczas konkretne rozwiązania tych problemów; rozwiązania, które tylko czekają aby przeszczepić je na nasz grunt.

Opowiem jak przez tzw. klapki na oczach moja praca nie przynosiła efektów i jak z tej samej przyczyny niemal upadła pewna operacja wojskowa. Przyjrzymy się jak generałowie uporali się z tym problemem przed laty i jakich pięciu lekcji możemy się od nich nauczyć jako testerzy.

Antoni Roszak – Karierę testerską zacząłem 10 lat temu i obecnie pracuję na stanowisku Quality Managera. Odpowiadam również za ciągłą poprawę procesów testowych w naszej firmie. Specjalizuję się w testach oprogramowania embedded. Mój cel, to maksymalna poprawa jakości produktu jak najmniejszym kosztem.

Nasze spotkania są darmowe. Uwaga, udział w meetupie oznacza akceptację poniższego regulaminu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PTAQ MEET-UP

 DEFINICJE

 Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają, co następuje:

1.1. Meet-up – spotkanie organizowane przez Organizatora

1.2. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowana na Meet-up przez Organizatora na zasadach przez niego określonych oraz biorąca udział w spotkaniu na zasadach określonych Regulaminem.

1.3. Organizator – Netguru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Poznaniu przy ulicy Wojskowa 6, 60-792 Poznań  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000306593, o numerze NIP 7781454968, o numerze REGON 300826280.

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa w Meet-up’ie.

1.5. Dane Osobowe Uczestnika – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez administratora danych osobowych  podane w związku ze Meet-up’em oraz przetwarzane w celach i na zasadach w Regulaminie określonych.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Meet-up trwa od 18:00 do 22:00.

2.2. Meet-up odbędzie się w dniu 11/05/2017 w siedzibie Organizatora.

2.3. Udział w Meet-up’ie jest bezpłatny. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Meet-up’ie. Organizator Szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Meet-up’u lub innych kosztów związanych z uczestnictwem w Meet-up’ie.

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu oraz miejsca spotkania. W takim przypadku Organizator poinformuje o zmianie Uczestników.

2.5. Meet-up odbywa się zgodnie z agendą określoną przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji agendy.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania spotkania. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o jego odwołaniu.

  1. PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

3.1. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w Meet-upie zgodnie z agendą podaną przez Organizatora,

3.2. Uczestnik ma obowiązek:

3.2.1. przestrzegać Regulamin,

3.2.2. przestrzegać poleceń Organizatora dotyczących przebiegu Meet-up’u,

3.2.3. przestrzegać zasad obowiązujących w miejscu Meet-up’u, w tym w szczególności obowiązujących w miejscu zasad BHP.

3.3. Uczestnik Meet-up’u wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach wykonywanych podczas Meet-up’u, w którym uczestniczył oraz na ich publikację w materiałach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych o Meet-up’ie.

3.4. W przypadku spożycia alkoholu Uczestnik Meet-up’u czyni to na własną odpowiedzialność.

3.5. Uczestnik Meet-up’u zobowiązuje się do niespożywania środków odurzających w trakcie Meet-up’u.

3.6. Uczestnik w każdym czasie może zgłosić rezygnację z udziału w Meet-up’ie. Rezygnacja musi zostać zgłoszona Organizatorowi w formie elektronicznej.

3.7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, a także w przypadku podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, lub innych naruszających dobre imię i renomę Organizatora, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Meet-up’u ze skutkiem natychmiastowym.

3.8. Uczestnik Meet-up’u jest odpowiedzialny finansowo za spowodowanie szkód w trakcie Meet-up’u i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Meet-up’u.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.05.2017.

4.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz online przy rejestracji przez portal uczestnicy.pl.

4.3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4.4. Załącznik nr 1 stanowią integralną cześć Regulaminu.

Załącznik numer 1 do Regulaminu uczestnictwa w PTaQ Meet-up’ie – lista obecności wraz z oświadczeniem Uczestników o zapoznaniu się z Regulaminem.

Oświadczenie Uczestnika PTaQ Meet-up’u

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w PTaQ Meet-up’ie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

PTaQ XLI – zaproszenie

Zapraszamy na XLI spotkanie PTaQ! Tym razem wracamy do Fandom (dawna Wikia), gdzie będziemy mieli okazję posłuchać o rekrutacyjnych przygodach Piotra, zarządzaniu infrastukturą przez Szymona oraz walkach Ludwika o bezpieczną aplikację

Kiedy? 25 kwietnia (wtorek), start godz. 18:00
Gdzie? Fandom, ul. Baraniaka 6
Rejestracja: http://www.uczestnicy.pl/event/ptaq-xli

Co cię spotka zanim zaczniesz. Rekrutacja okiem testera.

Na podstawie własnych doświadczeń opowiem jak wygląda typowa rekrutacja do małej i dużej firmy informatycznej z punktu widzenia kandydata. Pokażę między innymi o tym ile jest etapów rekrutacji i jak długo może trwać cały proces. Ile firm odpowiada na wysłane CV? Ile firm szuka testerów tylko na umowę B2B? Po co należy podawać numer telefonu w CV? Jak wygląda, moim zdaniem, idealny kandydat poszukiwany na poznańskim rynku pracy? Jak może wyglądać ogłoszenie o pracę, które zniechęca testerów do zgłaszania się? Po co powinno sie chodzić na rozmowy rekrutacyjne, nawet jeżeli nie szukacie aktywnie pracy?
Piotr PMG Gackowiski – W testowaniu od ośmiu lat. Uczestniczył w przynajmniej dwudziestu projektach. Testował produkty Adobe, Nokii, Wikii. Pracował w sześciu krajach na trzech kontynentach. Obecnie jest QA Managerem w Apptension. Prywatnie jest administratorem pl.wikipedia.

Łatwe zarządzanie infrastrukturą testową z pomocą CHEF i Chocolatey

Szymon opowie o swoim sposobie na zapewnienie łatwości i spójności konfiguracji maszyn wirtualnych.

Szymon Czerwiński – tester z wieloletnim stażem w testowaniu aplikacji webowych i desktopowych, obecnie wspiera zespoły Fandom w procesie testowania

Selenium i testowanie bezpieczeństwa z użyciem ZAP

W  trakcie prezentacji powiemy sobie jak użyć zautomatyzowanych przypadków testowych i narzędzia ZAP do celów testowania bezpieczeństwa.

Ludwik Kaźmierczak – Tester, gitarzysta, fan piłki nożnej i gwiezdnych wojen. Obecnie zajmuję się automatyzacją w Fandom.

 

Przypominamy iż nasze spotkania są darmowe. Tym razem z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc spotkanie wymaga jednak wcześniejszej rejestracji. Do zobaczenia!:)

Widomość od gospodarzy

„Karolina Ciesielska i Małgorzata Mikiewicz odbiorą Was z recepcji w holu głównym Malta House (ul. Abp. Baraniaka 6) między godziną 17.30-18.00.

W razie pytań, problemów, dzwońcie śmiało:
Numer do Karoliny: 507173110
Numer do Małgorzaty: 533371077

 

 

PTaQ XL – zaproszenie

Zapraszamy na XL już spotkanie PTaQ! Tym razem wracamy do STX Next, gdzie będziemy mogli porozmawiać o automatyzacji oraz trochę o rozwijającym się trendzie jakim jest DevOps i Continuous Delivery.

Kiedy? 21 marca (wtorek), start godz. 18:00

Gdzie? STX Next, ul. Morawskiego 12/5

  1. Automatyzacja testow w duchu BDD: problemy w pierwszym kontakcie i jak sobie z nimi radzić.

Typowe problemy w pierwszym kontakcie z automatyzacją testów w podejściu BDD oraz jak sobie z nimi poradzić aby nie przepisywać architektury testów. Jak zarządzać danymi testowymi, jak pogodzić czytelność testów i naturalną gramatykę języka angielskiego z parametryzacją testów. Oraz jak przy tym wszystkim zachować możliwość reużywania kroków w wielu scenariuszach.

Ryszard Kruszyński

Obecnie zajmuje stanowisko Senior Quality Assurance. Od pięciu lat zajmuje się testowaniem aplikacji webowych i automatyzacją testów przy projektach realizowanych dla startupów, organizacji rządowych i klientów korporacyjnych. W ciągu ostatnich trzech lat pracuje zgodnie z metodologią BDD wspierając zespoły Python Developerów pracujących w scrumie.

Hobbystycznie w ostatnim czasie zajmuje się również testami bezpieczeństwa (także w aplikacjach webowych).

2. Opowiemy o tym, jakie wyzwania stawia kontroli jakości dynamiczny rozwój oprogramowania. O tym, dlaczego DevOps to tak na prawdę DevTestOps, jakie są trendy w tym obszarze (przyszłość testowania) oraz jakie są warunki konieczne, by sprawnie kontrolować jakość w procesie „continuous delivery”.

Grzegorz Leopold

Founder & CEO, Secorda Sp z o.o.

Bezpośrednio zaangażowany w doradzanie organizacjom w budowaniu strategii IT i optymalizacji procesów. Zwolennik DevOps, wykorzystania narzędzi automatyzujących proces Continuous Delivery oraz implementacji Security Operation Center. W ponad 20-letnim doświadczeniu w branży IT był m.in. CIO w PayU S.A. (grupa allegro), dyrektorem systemów płatności gdzie odpowiadał za rozwój i utrzymaniem systemów płatności elektronicznych w Polsce i Europie. Pełnił także funkcję dyrektora i członka zarządu w Projekty Bankowe Polsoft Sp z o.o. (następnie grupa Computerland/Sygnity) gdzie kierował produkcją i wdrażaniem systemów IT kluczowych dla Spółki i Klienta z segmentu rynku kapitałowego i bankowego.

Michał Błaszak

Konsultant w obszarze jakości oprogramowania

Zagadnieniami związanymi z jakością oprogramowania zajmuje się od 10 lat. Zaczynał jako tester systemów związanych z księgowością i bankowością eletroniczną. Do września 2016, przez ponad 6 lat pracował w firmie Roche, odpowiedzialny początkowo za testowanie, zarządzanie testami, później za prowadzenie projektów i opiekę nad portfolio dynamicznie rozwijanych serwisów. Obecnie konsultant, na stałe współpracujący z firmą Secorda, skupia się na zagadnieniach związanych ze zwinnym testowaniem w środowiskach DevOps.

Secorda

We help enterprise organisations implement high-quality software faster and operate IT systems securely we are a group of geeks – consultants with deep engineering backgrounds. Our partners are leading software producers specialising in market niches. We know how to fit all the necessary tools together – transforming the software delivery process. Mitigation of software and configuration vulnerability to hacking has our constant attention. We specialize in cybersecurity, software quality, continuous delivery, automation tools, and DevOps.

Przypominamy iż nasze spotkania są darmowe i nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Do zobaczenia!:)