PTaQ XLII – zaproszenie

Zapraszamy na XLII spotkanie PTaQ. Tym razem po raz pierwszy odwiedzimy Netguru, a tematem przewodnim będzie ulepszanie procesów zapewnianie jakości.

Kiedy? 11 maja, start godz. 18:00

Gdzie: Netguru, ul. Wojskowa 6

Rejestracja: http://www.uczestnicy.pl/event/ptaq-xlii

Jak może wyglądać współpraca między QA a Product Designer w fazie koncepcyjnej produktu.

Maciej Kownacki, na co dzień zajmuje się jakością, biorąc udział w gaszeniu pożarów, a kiedy czas pozwala bierze udział w projektach w fazie koncepcyjnej. Po pracy debiutuje na dribble i trenuje rysunek postaci: https://dribbble.com/elefantus

Rola QA w rosnącej firmie – Procesy, narzędzia, kultura.

Marta Męczekalska – lider zespołu QA w netguru. Od prawie trzech lat zawodowo zajmuje się testowaniem, głównie aplikacji webowych. Uczestniczyła w co najmniej 20 projektach. Fanka optymalizacji procesów oraz redukcji zbędnej biurokracji. Prywatnie miłośnik przyrody, amator ornitologii.

Wojna o jakość, czyli co ma lotnictwo wojskowe do testowania

Kiedy zaczynałem przed kilku laty pracę w tej branży, sądziłem, że esencją pracy testera jest… testowanie.

Dzisiaj widzę, że był to chyba najgorszy błąd jaki mogłem popełnić. Z projektu na projekt, powoli zacząłem zdawać sobie sprawę, że jeśli ograniczę się do testowania, będę jak generał który planuje jedynie wojnę obronną. Jasne, może przez jakiś czas chronić status quo, ale wojny tak nie wygra.

Testowanie nie jest celem naszej pracy, tak jak prowadzenie samochodu nie jest celem kierowców. Testowanie jest środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu. I tak jak kierowcy szukają najkrótszej drogi dostarczenia ładunku, testerzy muszą szukać sposobów na poprawę jakości oprogramowania. Inaczej mogą się któregoś dnia obudzić jako eksperci w dostarczaniu na czas wyczerpujących informacji o tym… jak beznadziejny jest produkt.

Wielu testerów wie, że musi coś zmienić, ale nie bardzo wiedzą od czego zacząć. Niespodziewaną odpowiedź przynosi nam historia II Wojny Światowej. Problemy, które mamy dziś jako testerzy, są zadziwiająco zbieżne z tymi, nad którymi głowili się dowódcy lotnictwa jakieś 70 lat temu. Znaleźli wówczas konkretne rozwiązania tych problemów; rozwiązania, które tylko czekają aby przeszczepić je na nasz grunt.

Opowiem jak przez tzw. klapki na oczach moja praca nie przynosiła efektów i jak z tej samej przyczyny niemal upadła pewna operacja wojskowa. Przyjrzymy się jak generałowie uporali się z tym problemem przed laty i jakich pięciu lekcji możemy się od nich nauczyć jako testerzy.

Antoni Roszak – Karierę testerską zacząłem 10 lat temu i obecnie pracuję na stanowisku Quality Managera. Odpowiadam również za ciągłą poprawę procesów testowych w naszej firmie. Specjalizuję się w testach oprogramowania embedded. Mój cel, to maksymalna poprawa jakości produktu jak najmniejszym kosztem.

Nasze spotkania są darmowe. Uwaga, udział w meetupie oznacza akceptację poniższego regulaminu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PTAQ MEET-UP

 DEFINICJE

 Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają, co następuje:

1.1. Meet-up – spotkanie organizowane przez Organizatora

1.2. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowana na Meet-up przez Organizatora na zasadach przez niego określonych oraz biorąca udział w spotkaniu na zasadach określonych Regulaminem.

1.3. Organizator – Netguru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Poznaniu przy ulicy Wojskowa 6, 60-792 Poznań  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000306593, o numerze NIP 7781454968, o numerze REGON 300826280.

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa w Meet-up’ie.

1.5. Dane Osobowe Uczestnika – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez administratora danych osobowych  podane w związku ze Meet-up’em oraz przetwarzane w celach i na zasadach w Regulaminie określonych.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Meet-up trwa od 18:00 do 22:00.

2.2. Meet-up odbędzie się w dniu 11/05/2017 w siedzibie Organizatora.

2.3. Udział w Meet-up’ie jest bezpłatny. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Meet-up’ie. Organizator Szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Meet-up’u lub innych kosztów związanych z uczestnictwem w Meet-up’ie.

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu oraz miejsca spotkania. W takim przypadku Organizator poinformuje o zmianie Uczestników.

2.5. Meet-up odbywa się zgodnie z agendą określoną przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji agendy.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania spotkania. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o jego odwołaniu.

  1. PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

3.1. Uczestnik ma prawo uczestniczyć w Meet-upie zgodnie z agendą podaną przez Organizatora,

3.2. Uczestnik ma obowiązek:

3.2.1. przestrzegać Regulamin,

3.2.2. przestrzegać poleceń Organizatora dotyczących przebiegu Meet-up’u,

3.2.3. przestrzegać zasad obowiązujących w miejscu Meet-up’u, w tym w szczególności obowiązujących w miejscu zasad BHP.

3.3. Uczestnik Meet-up’u wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach wykonywanych podczas Meet-up’u, w którym uczestniczył oraz na ich publikację w materiałach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych o Meet-up’ie.

3.4. W przypadku spożycia alkoholu Uczestnik Meet-up’u czyni to na własną odpowiedzialność.

3.5. Uczestnik Meet-up’u zobowiązuje się do niespożywania środków odurzających w trakcie Meet-up’u.

3.6. Uczestnik w każdym czasie może zgłosić rezygnację z udziału w Meet-up’ie. Rezygnacja musi zostać zgłoszona Organizatorowi w formie elektronicznej.

3.7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, a także w przypadku podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, lub innych naruszających dobre imię i renomę Organizatora, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Meet-up’u ze skutkiem natychmiastowym.

3.8. Uczestnik Meet-up’u jest odpowiedzialny finansowo za spowodowanie szkód w trakcie Meet-up’u i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Meet-up’u.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.05.2017.

4.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz online przy rejestracji przez portal uczestnicy.pl.

4.3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4.4. Załącznik nr 1 stanowią integralną cześć Regulaminu.

Załącznik numer 1 do Regulaminu uczestnictwa w PTaQ Meet-up’ie – lista obecności wraz z oświadczeniem Uczestników o zapoznaniu się z Regulaminem.

Oświadczenie Uczestnika PTaQ Meet-up’u

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w PTaQ Meet-up’ie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Komentarze

Komentarze